Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

warmińsko-mazurskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

 

Operacja pt. "Refundacja wynagrodzeń pracowników Biura KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację
pt. "Refundacja wynagrodzeń pracowników Biura KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Planów operacyjnych KSOW oraz Planu Działania Pomocy Technicznej. 

Planowane efekty:

·         zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie kadry pracowników odpowiedzialnych
za sprawny i efektywny przebieg realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w województwie warmińsko-mazurskim,

·         realizacja działań z zakresu wdrażania i monitorowania KSOW na poziomie województwa,

·         wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014-2020
w województwie warmińsko-mazurskim,

·         zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW.

 

 

 


Operacja pt. " Refundacja wynagrodzeń pracowników Biura KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II realizuje operację pt. " Refundacja wynagrodzeń pracowników Biura KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Planów operacyjnych KSOW oraz Planu działania pomocy technicznej.

 

Planowane efekty:

 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie kadry pracowników odpowiedzialnej za sprawny i efektywny przebieg realizacji Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich  w województwie warmińsko-mazurskim,
 • realizacja działań z zakresu wdrażania, monitorowania KSOW na poziomie województwa,
 • wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim,
 • zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW.

 


Operacja pt. " Zapewnienie funkcjonowania oraz realizacja dwuletnich planów operacyjnych KSOW"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II realizuje operację
pt. "Zapewnienie funkcjonowania oraz realizacja dwuletnich planów operacyjnych KSOW”.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014-2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu
 • aktywizacja mieszkańców wsi, kultywowanie tradycji kulturowych, dziedzictwa kulinarnego;
 • promocja i rozwój sektora żywnościowego;
 • poznanie stanu i możliwości rozwoju zielonych miejsc pracy na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz wskazanie instytucjom związanym z funkcjonowaniem rynku pracy, lokalnym samorządom i służbom doradztwa możliwości stymulowania rozwoju tego sektora;
 • diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i tworzeniem partnerstw terytorialnych (trójsektorowych) jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich;
 • upowszechnianie wiedzy i postępu innowacji rolniczej i leśnej oraz idei ustawicznego kształcenia, doskonalenia młodych rolników i producentów rolnych.

 

Planowane efekty:

 • zwiększona efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na realizację działań w ramach Programu;
 • zwiększona aktywności na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, w tym zwiększenie liczby podejmowanych oddolnych inicjatyw na rzecz środowiska wiejskiego;
 • wypromowana żywność wysokiej jakości, będąca częścią dziedzictwa kulinarnego regionu;
 • wypromowany rodzimy folklor oraz tradycje kulturowe regionu;
 • zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju zielonych miejsc pracy na obszarach wiejskich;
 • zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych;
 • utrwalone wśród młodzieży idee dotyczące dobrych praktyk rolniczych, prawidłowego użytkowania gruntów, wzajemnego oddziaływania rolnictwa i środowiska, wytwarzania produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowi ludzi i zwierząt oraz dobrostanu zwierząt.

 


Operacja pt. "Realizacja dwuletnich planów operacyjnych w latach 2015-2017 w zakresie operacji własnych i partnerów KSOW"

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II realizuje operację pt. "Realizacja dwuletnich planów operacyjnych w latach 2015-2017 w zakresie operacji własnych i partnerów KSOW", której celem jest aktywizacja mieszkańców wsi, kultywowanie tradycji kulturowych, dziedzictwa kulinarnego, rodzimego folkloru, promocja i rozwój sektora żywnościowego, wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym kreowania nowych miejsc pracy na terenach wiejskich oraz zwiększanie zaangażowania społeczności wiejskich na rzecz swoich miejscowości.

 

Planowane efekty:

 • wzrost aktywności na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, w tym zwiększenie liczby podejmowanych oddolnych inicjatyw na rzecz środowiska wiejskiego;
 • utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich;
 • wypromowana żywność wysokiej jakości, będąca częścią dziedzictwa kulinarnego regionu;
 • wypromowany rodzimy folklor oraz tradycje kulturowe regionu.

 

 


Operacja pt. "Refundacja kosztów utrzymania Jednostki Regionalnej KSOW  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2015-2017 oraz przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2014-2020 w latach 2015-2016"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II realizuje operację pt. "Refundacja kosztów utrzymania Jednostki Regionalnej KSOW  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2015-2017 oraz przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2014-2020 w latach 2015-2016", której celem jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy, zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014-2020, w tym zapewnienia informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu, podniesienie jakości wdrażania Programu, zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania nowych miejsc pracy na terenach wiejskich.

 

Planowane efekty:

 • zapewnione odpowiednie warunki pracy pracownikom odpowiedzialnym za sprawny i efektywny przebieg realizacji zadań Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich  w województwie warmińsko-mazurskim,
 • zrealizowane działania z zakresu informacji i promocji  o PROW na lata 2014-2020,
 • wdrożone działania mające na celu wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.


Operacja pt. "Wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizujących zadania KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II realizuje operację pt. "Wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizujących zadania KSOW", której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Planów operacyjnych KSOW oraz Planu działania pomocy technicznej.

 

Planowane efekty:

 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie kadry pracowników odpowiedzialnej za sprawny i efektywny przebieg realizacji Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich  w województwie warmińsko-mazurskim,
 • realizacja działań z zakresu wdrażania, monitorowania KSOW na poziomie województwa,
 • wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim,
 • zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW.

 

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II realizuje niżej wymienione operacje:

· Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania KSOW;

· Organizacja i obsługa spotkań, grup roboczych i tematycznych dotyczących KSOW;

· Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania KSOW;

· Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania KSOW;

· Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania KSOW;

· Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego dla pracowników realizujących zadania KSOW;

· Koszty eksploatacji samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań KSOW;

których celem jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu  poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym wsparcie funkcjonowania KSOW oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II realizuje również operację pt. „Realizacja operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Planuje się, iż w wyniku realizacji powyższej operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich a także wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.

Szczegółowy wykaz operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW dostępny jest pod adresem:

 http://warminsko-mazurskie.ksow.pl/ksow012/plan-operacyjny-i-plan-dzialania.html

 Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009