Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

warmińsko-mazurskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacje Ogólne

W latach 2014-2020 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji.
 
Podstawą wdrażania KSOW jest plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on  będzie przez dwuletnie plany operacyjne.

Zadaniem KSOW jest skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Strukturę KSOW tworzą:

 • jednostka centralna oraz jednostki regionalne, 
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, 
 • Grupa Robocza ds. KSOW i wojewódzkie grupy robocze.

Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do wykonywania zadań tej jednostki.

Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw.

W województwie warmińsko-mazurskim Jednostka Regionalna KSOW funkcjonuje w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Priorytety PROW 2014-2020:

 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
 • Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.
 • Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
 • Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
 • Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW:

określone w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust 2 rozporządzenia 1305/2013, są następujące:

 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich,
 • podniesienie jakości wdrażania PROW,
 • informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania,
 • wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działania KSOW:

określone w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust 3 rozporządzenia 1305/2013, są następujące:

 • Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.
 • Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.
 • Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.
 • Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 • Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW).
 • Plan komunikacyjny PROW 2014-2020
 • Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
 • Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
 • Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
 • Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
 • Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Ponadto w okresie programowania na lata 2014-2020 KSOW obejmuje również działania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie Komunikacyjnym.

W ramach KSOW utworzona została również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Za koordynację realizacji zadań w ramach SIR odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), zaś jednostkami realizującymi zadania sieci SIR w poszczególnych województwach są wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego (WODR).

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009